Europalift Lift services: + 32 (0) 3 646.24.47

Nieuwe richtlijnen voor onderhoud van liften in gemeenschappelijke liftschacht.

Nieuwe richtlijnen voor onderhoud van liften in gemeenschappelijke liftschacht.

Inleiding

Het onderhoud van liften in een situatie waarbij er zich meerdere liftkooien in een schacht bevinden zal vanaf nu gepaard gaan met strengere veiligheidsvoorschriften. Een aantal zeer ernstige incidenten die zich recent hebben voorgedaan, hebben aangetoond dat de oorzaak ervan lag bij het ontbreken van een materiële scheiding tussen de twee kooien. Hierop heeft de arbeidsinspectie geoordeeld dat een aantal preventiemaatregelen dienen genomen te worden.

Maatregel

Wanneer er zich meerdere liftkooien in eenzelfde liftschacht bevinden en een interventie, hoe klein ook, moet worden uitgevoerd aan een lift in deze schacht, dan moet elke aangrenzende lift buiten dienst wordne gesteld voor de volledige duur van de interventie.

Uitzonderingen

Op deze regel gelden echter een aantal uitzonderingen

  1. De maatregel geld niet wanneer tijdens het onderhoud van liften een vaste afscherming tussen beide liftkooien over de volledige hoogte van de schacht is geplaatst waardoor fysiek contact met de bewegende delen van een naburige lift in alle omstandigheden materiaal onmogelijk is. Indien enkel een balustrade (die voldoet aan de norm NBN EN 81-1) op het dak van de kooi staat, is het buiten dienst stellen van elke aangrenzende lift dus absoluut noodzakelijk aangezien deze balustrade geen volledige materiële afscherming garandeert.
  2. Indien het onderhoud van liften enkel en alleen in de schachtput van de lift plaatsvinden en de lifttechnicus in deze schachtput blijft en dat een vaste afscherming is geplaatst in de schachtput tot een zekere hoogte waarbij geen aanraking met bewegende delen van een naburig lift mogelijk is, dan hoeven de aangrenzende liften niet buiten dienst te worden gesteld.

onderhoud van liftenDeze toestand zou binnenkort kunnen opgelost worden in het kader van het moderniseringsprogramma opgelegd door de reglementering inzake onderhoud van liften. De arbeidsinspectie herinnert de werkgever eraan dat ze ertoe ghouden zijn de risico’s op een ernstig letsel in te perken door het nemen van materiële maatregelen met voorrang op iedere andere maatregel. Ze is van oordeel dat de materiële scheiding tussen de liftkooien tegemoet komt aan deze eis. De beheerders van gebouwen worden opgeroepen om hieraan te voldoen in het kader van het moderniseringsprogramma. De inspectie wenst ook te wijzen op een eventuele burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen tijdens het onderhoud van liften.

Indien werkzaamheden in de liftschacht vereisen dat een liftkooi moet worden verplaatst terwijl een persoon zich in de schacht bevindt, dan mag dit enkel gebeuren door middel van de besturing uitgevoerd door een bevoegd persoon op het kooidak (lifttechnicus of bevoegd persoon van de Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats). Tijdens deze verplaatsing mogen er zich geen andere personen onder de liftkooi bevinden, moeten alle bordesdeuren gesloten zijn en blijft elke aangrenzende lift nog steeds buiten dienst.

Deze maatregelen bij het onderhoud van liften blijven van toepassing voor elke werkgever zelfs moest de beheerder van de lift eisen dat de betrokken liften in dienst blijven.

De arbeidsinspectie gaat ervan uit dat dit een goede praktijk is die voortvloeit uit de preventiebeginselen van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en past in een preventiebeleid vastgelegd in de artikelen 7, 8 en 9 van het KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk, waartoe elke werkgever verplicht is.

Bij het niet naleven van deze goede praktijk, zal de inspectie dan ook gebruik maken van de oplegging van dwangmaatregelen. Deze kunnen ook de stopzetting van de werken inhouden. Bij niet-naleving van de maatregelen tijdens onderhoud van liften zal proces-verbaal van vaststelling van overtreding ter attentie van de arbeidsauditeur worden opgemaakt.